Chức năng nhiệm vụ

Vị trí chức năng

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện chức năng quản lý, khai thác, bảo tồn và tôn tạo Khu di tích Gò Tháp thành trung tâm văn hóa du lịch của tỉnh; thực hiện dịch vụ công và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo  chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và công tác của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban có liên quan trực thuộc Sở;

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

         1. Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình dự án, bảo tồn, tôn tạo, phát triển Khu di tích Gò Tháp theo mục tiêu văn hoá, văn minh, an ninh, kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

          2. Tổ chức quản lý, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các quy hoạch phát triển các chương trình dự án; tôn tạo di tích văn hoá, lịch sử, du lịch, cảnh quan môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý theo chỉ đạo của Sở.

         3. Lập phương án, kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước do Sở phân cấp; tổ chức thăm dò, thám sát, khai quật các di tích lịch sử và khảo cổ học (gồm khai quật khẩn cấp và khai quật theo kế hoạch trong khu di tích); làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở quyết định về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa lịch sử, khảo cổ và du lịch, giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Ban Quản lý được giao quản lý và theo dõi thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

         4. Tham mưu, đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác theo dõi quản lý các dự án của các nhà đầu tư đã đầu tư trong Khu di tích.

5. Đề xuất biện pháp quản lý, và khai thác hợp lý, có hiệu quả các tài nguyên rừng, hệ sinh thái, nguồn lợi động, thực vật trong Khu di tích thuộc Ban Quản lý được giao quản lý.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch như: ăn uống giải khát, vui chơi, giải trí phục vụ du khách đến Gò Tháp do Sở quyết định.

7. Theo dõi, kiểm tra về công tác tài chính và điều hành thu, chi tài chính của các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo và dân gian (như Ban Hội Hương, Chùa Tháp Linh) trong Khu di tích Gò Tháp theo Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và các quy định khác có liên quan. Thu và quản lý các nguồn thu từ các dịch vụ phục vụ, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

8. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn về tài nguyên, môi trường, tài sản của Ban Quản lý và của những người đến Khu di tích Gò Tháp; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, những hành vi xâm phạm đến di tích; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý.

9. Được trang bị công cụ hỗ trợ và phương tiện chuyên dùng theo quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm vào khu vực cấm như rừng, khu vực di tích thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý.

10. Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra và chủ động trong công tác phòng, chống cháy nổ trong khu vực quản lý.

11. Phối hợp với các ngành chức năng; chính quyền địa phương sở tại; Ban Hội hương và Chùa Tháp Linh tổ chức các ngày lễ hội hàng năm, đảm bảo an toàn, đúng thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật; ban hành quy định tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo và dân gian trong Khu di tích Gò Tháp theo phân cấp của Sở.

12. Tiếp nhận bàn giao, quản lý và khai thác các công trình của các Sở, ban, ngành Tỉnh giao lại theo chỉ đạo của Sở.

13. Báo cáo định kỳ, hàng tháng, quý, năm và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp có Giám đốc, Phó Giám đốc, các viên chức và nhân viên.

 Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích là người giúp việc cho Giám đốc Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Ban Quản lý vắng mặt, một Phó Giám đốc Ban Quản lý được Giám đốc Ban Quản lý ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý do Giám đốc Sở quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

          a) Phòng Tổ chức – Hành chính;

  1. Phòng Nghiệp vụ;

Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp có trách nhiệm bố trí viên chức, người lao động theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn vị trí việc làm; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của của đơn vị.

3. Biên chế

Biên chế của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao.