Sơ đồ tổ chức

content:

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ DI TÍCH GÒ THÁP

 TRỤ SỞ

----------------

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại, Fax:  0277.3960071

 

I. LÃNH ĐẠO:

Phó Giám Đốc phụ trách điều hành: Trần Văn Năm

Điện thoại: 02773.960072                DĐ: 0962696839

Email: tvnam.svhttdl@dongthap.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 0277.3960071

 a. Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Biên Cương

- Điện thoại: 0919267176

- Email: nbcuong.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn; bcgtdt@gmail.com

b. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Xuân

- Điện thoại: 0907335500

- Email: ntmxuan.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn; myxuan132@gmail.com

2. Phòng Nghiệp vụ

          ĐT: 0277.960960

a.  Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hương

- Điện thoại: 0987056356

- Email: pthuong.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn

b. Phó Trưởng phòng: Ông Phùng Quốc Danh

- Điện thoại: 0839397071

-Email: pqdanh.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn; phungquocdanh@gmail.com