Xuất bản thông tin

null Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh 02/9

Chi tiết bài viết Tin mới cập nhật

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh 02/9

Ngày 27/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh (02/9) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9).

Tất cả trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

Nguồn: 45/TB-UBND

Người đăng

ABC