Xuất bản thông tin

null Đổi mới, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp hiện nay

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đổi mới, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp hiện nay

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định về nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Từ đó cho thấy, việc đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng, nội dung chương trình sinh hoạt Chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của Chi bộ.   

Description: C:\Users\pc\Desktop\aa.gif

Quang cảnh họp sinh hoạt chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Thời gian qua, Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp luôn nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười trong công tác Đảng nhất là công tác sinh hoạt Chi bộ, vì vậy chất lượng các buổi sinh hoạt của Chi bộ ngày một được nâng lên tích cực. Nội dung, chương trình sinh hoạt tập trung, dân chủ, vừa bảo đảm việc cung cấp thông tin thời sự, chính trị đến đảng viên, vừa kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan giao; đối chiếu, soi rọi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; đồng thời thảo luận những vấn đề của Chi bộ cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên, quần chúng và kịp thời động viên, uốn nắn những suy nghĩ, phát ngôn chưa đúng đắn. Qua đó, đảng viên toàn Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, thái độ làm việc tích cực, khiêm tốn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong sinh hoạt Chi bộ vẫn còn khó khăn nhất định về nội dung chương trình lặp đi lặp lại giống nhau dễ gây sự nhàm chán, thiếu sự thu hút, một số đảng viên còn e ngại, sợ mất lòng, chưa chủ động.Việc triển khai văn bản, thông tin thời sự chủ yếu là đọc truyền tải nội dung văn bản, đảng viên tự nghiên cứu, vừa mất thời gian, thiếu thu hút sự chú ý của người nghe. Sự lạm dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai văn bản tạo nên sự thiếu tập trung nhiều vào nội dung cuộc họp. Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng còn dài dòng ở mục kết quả nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kịp thời đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò điều hành của Chi bộ và trách nhiệm cá nhân đảng viên đối với buổi sinh hoạt theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Hạn chế tối đa việc thay đổi thời gian sinh hoạt, mỗi đảng viên phải xem kỳ sinh hoạt họp lệ là nhu cầu chính trị của mình. Mỗi kỳ họp lệ, Chi bộ nên chọn một hoặc hai vấn đề nổi cộm, những vấn đề mà quần chúng đảng viên quan tâm nhất để bàn bạc, trao đổi, ra nghị quyết lãnh đạo. Chi bộ thống nhất dự kiến trước các nội dung vấn đề cần đưa ra thảo luận, dự kiến kết luận, phân công luân phiên đảng viên chủ trì các nội dung sinh hoạt cụ thể; định hướng, làm rõ  các nội dung, gợi mở sự quan tâm suy nghĩ của đảng viên, phát huy trí tuệ tập thể.

Hai là, trong buổi sinh hoạt, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tích cực phát biểu ý kiến, tỏ rỏ đồng tình hoặc phản biện với vấn đề chưa đồng ý, chân thành bài tỏ tâm tư nguyện vọng mình.

Ba là, khi triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Chi bộ cần phải tóm tắt những nội dung quan trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, gợi mở vấn đề thực tế trong công tác để đảng viên nhận thấy sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc với trách nhiệm của người đảng viên. Hạn chế việc đọc y nguyên văn bản, dễ gây sự nhàm chán cho đảng viên (trừ những Đảng văn bắt buộc trình bày nguyên văn).

Bốn là,ng dụng công nghệ thông tin trong triển khai văn bản một cách khoa học bày bản, tránh sự lạm dụng các thiết bị tin học, điện tử vào việc riêng cá nhân nhằm tập trung vào nội dung cuộc họp góp phần nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt.

Năm là, cần đúc kết ngắn gọn đầy đủ để làm bật lên các kết quả về giáo dục chính trị tư tưởng và kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đoàn thể, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh nêu trong báo báo hàng tháng. Có đánh giá, so sánh, đối chiếu kết quả đạt được và hạn chế nguyên nhân để từ đó đưa ra biện pháp khắc phục tốt nhất.

Sáu là, đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo Chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của Chi bộ, đa dạng hóa các hình thức trình bày tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Tiếp tục kết hợp với các hoạt động của cơ quan, công đoàn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tóm lại, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, chương trình sinh hoạt của Chi bộ là một việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ. Sinh hoạt Chi bộ có chất lượng là cơ sở để ra nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Chi bộ. Từ đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Chi bộ, tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của mình trong đơn vị. Đồng thời, tạo được không khí các buổi sinh hoạt Chi bộ sôi nổi, dân chủ, thu hút sự quan tâm của đảng viên và sinh hoạt Chi bộ sẽ từng bước trở thành nhu cầu của đảng viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

2. Hướng dẫn số 22-HD/BTCHU, ngày 01/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ.

3.http://dbndhanoi.gov.vn/portal/pages/2020-05-20/Giai-phap-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-Chi-bo-tromno9w9i56m9v.aspx

         

Tác giả: Phạm Thị Hương